KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia a27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FCG” Fiscal Consulting Group Sp. z o. o z siedzibą ul. Opolska 11-19, 52 – 010 Wrocław, z którym można kontaktować się w sprawach
  ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres: rodo@fcg-fiscal.p lub pisemnie na adres siedziby spółki.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera a RODO czyli Państwa zgoda wyrażona za pośrednictwem formularza kontaktu zamieszczonego na naszej stronie
  internetowej w celu otrzymania informacji o aktualnej ofercie. Wyrażenie zgody w powyższym celu jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 1.
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu działalności gospodarczej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Kategorie odbiorców danych to dostawcy usług IT, hostingowych i teleinformatycznych.
 4. Dane będą  przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celu w którym zostały udzielone.
 5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
 6. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan również uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych. W celu skorzystania z wymienionych praw należy przesłać odpowiednie żądanie na adres kontaktowy podany powyżej.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu z Panią/Panem i przekazania informacji o ofercie. Wówczas informacje takie uzyskać można tylko osobiście w naszej siedzibie.