Oferta

W FCG kierujemy się zasadą, że nie składamy oferty naszych usług bez uprzedniego kontaktu z potencjalnym Klientem w trakcie, którego poznajemy jego działalność oraz indywidualne oczekiwania. Dlatego dopiero po ustaleniu tych elementów każda nasza oferta zawiera:

Sprecyzowane oczekiwania klienta

przygotowane w oparciu o wstępny audyt, określający zakres działalności Klienta i tego co naszym zdaniem stanowi przedmiot i obszar jego oczekiwań, uzgadniamy ostatecznie efekt końcowy naszych działań w obszarze oczekiwań Klienta

Zakres usług oraz warunki jej świadczenia

opisujemy zakres usługi jaki należy wykonać aby zrealizować uzgodniony efekt końcowy naszych działań

Informacja o poufności

precyzujemy i zapisujemy zasady poufności dotyczące wszelkich informacji uzyskanych w trakcie naszej współpracy z Klientem

Okres wykonania usługi

wskazujemy w zależności od potrzeb i charakteru usługi, czas na jaki potencjalna umowa z Klientem może zostać zawarta

Wynagrodzenie

wskazujemy poziom oczekiwanego wynagrodzenia, które zawsze ze względu na indywidualne podejście do każdej sprawy uzgadniane jest indywidualnie z Klientem

Odpowiedzialność FCG

określamy formułując zakres i terminy realizowanych przez nas usług

Zakres usług

Doradztwo podatkowe

 • audyt podatkowy
 • analiza obciążeń podatkowych i ich optymalizacja
 • planowanie i nadzór podatkowy
 • indywidualne porady i opinie podatkowe
 • pomoc i reprezentacja w postępowaniach i sporach podatkowych
  (organy podatkowe wszystkich instancji)
 • analizy ekonomiczno podatkowe
 • branżowe doradztwo podatkowe
  (branże: edukacyjna, finansowa, ubezpieczeniowa, energetyczna odnawialne źródła energii, zakłady opieki zdrowotnej, deweloperska, paliwowa, działalność gmin, fundacji, stowarzyszeń i OPP)
demo-attachment-69-circle

Usługi księgowe

 • audyt księgowy
 • projektowanie i wdrażanie procesu finansowo-księgowego
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) na rynku polskim oraz europejskim
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku akcyzowego (AKC) oraz prowadzenia składów podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, zarządczych, sprawozdań na potrzeby GUS

Usługi kadry-płace, BHP

Kadry-płace

 • audyt kadry – płace, BHP
 • prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • sporządzanie list płac i prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego oraz ZUS, wynikających z obowiązków płatnika
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania
 • sporządzanie regulaminów i rozliczanie ZFŚS

BHP

 • audyt BHP – przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP
 • nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów BHP
 • opracowanie instrukcji i zarządzeń BHP
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie BHP oraz monitorowanie potrzeb szkoleniowych w tym zakresie
 • sporządzanie raportów oraz prowadzenie wymaganej przepisami prawnymi dokumentacji BHP
 • prowadzenie postępowań powypadkowych wraz z wymaganą dokumentacją i rejestrami
 • fachowa obsługa uprawnionych osób w zakresie obowiązków BHP

Usługi korporacyjne

Oferujemy pełny zakres usług, począwszy od rozpoczęcia działalności, aż do jej zakończenia, w tym:

 • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej osoby fizycznej
 • zakładaniem i prowadzeniem spółek prawa handlowego
 • zakładaniem i prowadzeniem fundacji, stowarzyszeń i NZOZ
 • prowadzeniem ksiąg udziałów, zmian danych w rejestrach sądowych oraz organizacją zgromadzeń wspólników
 • składaniem sprawozdań finansowych i prowadzeniem związanych z nimi działań zamykających rok obrotowy
 • podejmowaniem wymaganych przepisami uchwał zarządu oraz wspólników

Usługi obejmują również kontrahentów zagranicznych, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność w Polsce

Dotacje, usługi finansowe

Kadry-płace

 • wsparcie w całym procesie pozyskiwanie funduszy, dotacji, kredytów z funduszy unijnych
 • planowanie strategiczne, przygotowanie projektów inwestycyjnych, w tym pozyskiwanie środków finansowych oraz zarządzanie finansowe realizowanymi inwestycjami i projektami
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie biznes planów
 • sporządzanie analiz finansowych

Szkolenia

 • audyt zapotrzebowania na szkolenia
 • szkolenia z zakresu przepisów prawa podatkowego (podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (AKC), podatki dochodowe od osób prawnych i osób fizycznych (CIT i PIT), podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, środków transportu), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno prawnych, optymalizacje podatkowe)
 • szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego oraz sądowo administracyjnego
 • szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • podatkowe szkolenia branżowe (branża : budowlana, energetyczna – odnawialne źródła energii, partnerstwo publiczno-prywatne)