USŁUGI KSIĘGOWE

audyt księgowy
projektowanie i wdrażanie procesu finansowo-księgowego
prowadzenie ksiąg handlowych
prowadzenie książki przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego.
prowadzenie rejestrów i ewidencji na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) na rynku polskim oraz europejskim
prowadzenie rejestrów i ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku akcyzowego (AKC) oraz prowadzenia składów podatkowych
sporządzanie sprawozdań finansowych, zarządczych, sprawozdań na potrzeby GUS