USŁUGI KADRY-PŁACE, BHPKadry-Płace audyt kadry - płace, BHP
prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników
sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
sporządzanie list płac i prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
sporządzanie ewidencji czasu pracy
sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego oraz ZUS, wynikających z obowiązków płatnika
sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania
sporządzanie regulaminów i rozliczanie ZFŚS
BHP
audyt BHP – przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP
doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP
nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów BHP
opracowanie instrukcji i zarządzeń BHP
przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie BHP oraz monitorowanie potrzeb szkoleniowych w tym zakresie
sporządzanie raportów oraz prowadzenie wymaganej przepisami prawnymi dokumentacji BHP
prowadzenie postępowań powypadkowych wraz z wymaganą dokumentacją i rejestrami
fachowa obsługa uprawnionych osób w zakresie obowiązków BHP